взлом

ENG

Отдел Народоведения

Основные публикации

История отдела

Список сотрудников

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ ОТДЕЛА НАРОДОВЕДЕНИЯ ЗА 2012 – 2017 гг.

Коллективная монография – Этнокультурные процессы Белорусского  Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем : науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, языка и лит., Фил. «Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы». – Минск : Беларуская навука, 2017. – 628 с.: ил. (51 п.л.)

Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнокультурных традициях, этнической истории и этнических процессах, этносоциальной структуре, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейно-брачные отношения и обряды, традиции воспитания, общественные объединения) и духовной (этноконфессиональная структура, календарные праздники и обряды) культуры населения  Витебщины.  Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники. Книга предназначена историкам, краеведам, студентам ВУЗов, организаторам регионального туризма, широкому кругу читателей, интересующимся историей родного края.


Бялявіна В.М., Ракава Л.В. Беларускі касцюм. Мінск. выд-ва "Беларусь", 2017. -- 464 с. намінацыя "навуковае выданне", (60 ул. выд. арк.). Тыраж 1300 экз.

У кнізе ўпершыню на аснове разнастайных гістарычных крыніц (старажытных летапісаў, хронік, актавых дакументаў XV--XVIII стст. і інш.), этнаграфічнай і этналінгвістычнай літаратуры XIX -- XX стст. паказан працэс развіцця касцюма розных сацыяльных слаёў насельнітцтва Беларусі з глыбокага мінулага да сучаснасці. Багата ілюстраванае выданне разлічана на гісторыкаў, этнолагаў, мастацтвазнаўцаў і шырокае кола чытачоў, якія цікавяцца гісторыяй і культурай беларускага народа.


В научно-популярном издании Т.И. Кухаронак Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў / Т.І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 140 с. описаны родильные обычаи и обрядах белорусского народа. Подробно охарактеризованы народные знания, регламентации поведения женщин в период беременности, родов, акушерские и обрядово-магические действия, традиции имя наречения ребенка, посещения роженицы, выбора кумовьев, празднования крестин. В книгу, кроме дореволюционных исследований по указанной теме, введен новый богатый фактический материал, собранный автором во время фольклорно-этнографических экспедиций в разные регионы Беларуси.


В научном сборнике «Сержпутоўскі, А.К. Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс / пер. з рус. і камент. С. Грунтова; падрыхт. тэксту, іл. і паслясл. А. Лысенкі – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 173 с.» представлено первое белорусское издание рукописи А.К. Сержпутовского, созданной в 1908 г. для Российского этнографического музея, где она хранится до настоящего времени. Данное издание содержит авторские рисунки и чертежи, а также фотографии из экспедиции в Центральное Полесье, опубликованные впервые.


Беларусь. Этнічныя супольнасці / А.В. Гурко [і інш.]. — Пад навук. рэд. А.В.Гурко. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. — 164 с. : іл. — (Беларусь сучасная).

Кніга, напісаная беларускімі этнолагамі, прадстаўляе найбольш пашыраныя ў Беларусі этнічныя групы: беларусаў, рускіх, палякаў, украінцаў, яўрэяў, татараў, цыганоў, немцаў, латышоў, літоўцаў, якія жылі тут стагоддзямі. У ёй вызнача-ны асаблівасці іх матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, прааналізаваны сучасны стан нацыянальна-культурна-га развіцця. У выданні дадзена інфармацыя і пра этнічныя групы, якія стварылі свае дыяспары ў Беларусі ў ХХ стагоддзі: азербайджанцаў, армянінаў, грузін, казахаў і інш. Кніга багата ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі здымкамі. Выданне будзе карысным у практычнай дзейнасці дзяржаўных дзеячаў усіх узроўняў, выкладчыкаў і студэнтаў, на-стаўнікаў і навучэнцаў. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і культурай роднай краіны ва ўсёй яе разнастайнасці. 18, 98 д.а. Тыраж 1500 экз.


Белявіна, В.Н. Хлеб надзённы беларускай вёскі. — Мінск : Беларусь, 2016. — 312 с. : каляр. іл.

У кнізе, багата ілюстраванай архіўнымі і сучаснымі фотаздымкамі, паказаны этапы развіцця беларускай вёскі і земляробства — ад старажытнасці да нашых дзён, разглядаецца эвалюцыя спосабаў апрацоўкі глебы, прылад працы, якія ў розныя гады выкарыстоўваліся для вырошчвання ўраджаю, расказваецца аб звычаях і традыцыях у сялянскай працы і побыце беларусаў.
Для шырокага кола чытачоў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй сельскай гаспадаркі Беларусі.


Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Фил. «Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы». – Минск :  Беларуская навука, 2016. – 539 с. : ил.

В коллективной работе белорусских этнологов дается комплексное представление об этнокультурных традициях, ранней этнической и этноконфессиональной истории, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной  (семейные  отношения,  национально-культурные  объединения  и  новые этнические группы) и духовной (календарные праздники и обряды) культуры населения Центрального региона (Минской области) Беларуси. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники. Книга предназначена историкам, краеведам, студентам вузов, организаторам регионального туризма, широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края.


Романенко, И. В. Трансформация статуса белорусской сельской женщины в ХХ – начале ХХI в. / И. В. Романенко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Фил. «Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы». – Минск : Беларуская навука, 2015. – 201 с.

Впервые в белорусской этнологии проведено системное исследование трансформации статуса и роли сельской женщины в семейной и общественной жизни белорусов в ХХ – начале XХI в. Проанализировано влияние социально-экономических, политических и культурных преобразований в белорусской деревне на добрачные установки девушек, статус женщин во внутрисемейных отношениях, структуру трудовой занятости и роль женщин в общественной жизни. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники. Книга предназначена историкам, краеведам, студентам вузов, специалистам республиканских органов госуправления, органам местной власти и широкому кругу читателей, интересующихся гендерными проблемами.


Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі да 150-годдзя А. К. Сержпутоўскага ; 19-20 чэрвеня 2014 г., г. Мінск / уклад. А. Г. Алфёрава, С. У. Грунтоў, Ю. С. Пракоф’ева; рэдкал. : А. І. Лакотка [i iнш.]; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. –  187 с.

В сборнике «Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі да 150-годдзя А. К. Сержпутоўскага» представлены доклады участников Международной научной кон- конференциях, посвященной 150-летию со дня рождения А. К. Сержпутовского, состоявшейся 19-20 июня 2014 года в г. Минске. В материалах отражены основные этапы жизни и деятельности А. К. Сержпутовского, его этнографические и фольклористического работы; представлены результаты научных исследований в области этнологии и фольклористики. Адресуется искусствоведом, этнологов, фольклористом, всем, кто интересуется традиционной белорусским культурой.


Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем / А.Вл.Гурко [и др.] ; редколл.: А.Викт.Гурко [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, языка и лит. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 447 с.

«Этнокультурные процессы Гродненского Понеманья в прошлом и настоящем» - коллективная работа белорусских этнологов, которая дает комплексное представление об этнокультурных традициях, этногенезе и этнических процессах, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейные отношения, общественные объединения и новые этнические группы) и духовной (этноконфессиональная структура, календарные праздники и обряды) культуры населения Гродненского Понеманья. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники. Книга предназначена историкам, краеведам, студентам ВУЗов, организаторам регионального туризма, широкому кругу читателей, интересующимся историей родного края.


 

Чаквин, И.В. Избранное : теоретические и историографические статьи по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам, конфессиональной истории белорусов / И.В.Чаквин ; отв.-ред.-сост. А.Вл.Гурко ; Нац.акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус.культуры, языка и лит. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 463 с.

«Чаквин И.В. Избранное: теоретические и историографические статьи по этногенезу, этническим и этнокультурным процессам, конфессиональной истории белорусов» - сборник, который включил наиболее важные теоретические работы недавно ушедшего из жизни талантливого этнолога Игоря Всеволодовича Чаквина. Ученый работал над сложнейшими теоретическими проблемами этнологии: этногенез и этническая история белорусов и других  славянских народов, соседних с ними этносов и этнических групп, культура белорусского народа эпохи средневековья и нового времени, антропология древнейшего и современного населения Беларуси. В формировании сборника приняли участие его коллеги и ученики, поставившие перед собой две цели. Во-первых, выказать дань уважения И.В. Чаквину, безвременно ушедшему из жизни, но внесшему огромный вклад в развитие этнологической науки в Беларуси. Во-вторых, представить читательской аудитории научные работы, составляющие творческое наследие Игоря Всеволодовича Чаквина, блестящего ученого и незаурядного человека.Сакума, С. Л. Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайцев, корейцев и японцев в Беларуси в 1980–2011 гг. / С. Л. Сакума ; редкол.: А. Викт. Гурко, Л. В. Ракова, А. Вл. Гурко. – Минск : Беларуская навука, 2014. – 123 с.

3. Монография Сакумы С.Л. «Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайцев, корейцев и японцев в Беларуси в 1980–2011 гг.» посвящена новой теме в белорусской этнологии: адаптации выходцев из Восточной и Юго-Восточной Азии в Беларуси в 1980–2011 гг. В работе анализируются изменения, которые происходят в материальной, духовной и социальной культуре вьетнамцев, китайцев, корейцев и японцев в Беларуси, характер расселения, динамика численности. Рассматривается процесс адаптации учебных мигрантов из Восточной и Юго-Восточной Азии в Беларуси, анализируются факторы, которые влияют на процесс. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники.
Кто живет в Беларуси / А.Вл.Гурко [и др.] Нац.акад.наук Беларуси, ИИЭФ им.К.Крапивы. Минск: Беларус.навука, 2012. – 799 с. Тираж 2000 экз.

Книга «Кто живет в Беларуси» -- научно-популярное издание, подготовленное этнологами Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси совместно с Аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь, дает полное представление о социальной, материальной и духовной  культуре народов, которые проживают на территории Беларуси. Книга состоит из двух частей. Первая часть включает сведения о происхождении, особенностях расселения, традициях в культуре этнических общностей. Эта часть состоит из 8 разделов, посвященных истории и культуре белорусов (титульного этноса), русских, украинцев, поляков, татар, евреев, цыган, литовцев и других этнических групп (афганцев, вьетнамцев, корейцев, немцев, японцев) в Беларуси. Вторая часть дает общие представления о тех конфессиях, которые получили наибольшее распространение в Беларуси. Книга богато иллюстрирована. В ее оформлении использованы фотографии из личных архивов авторов, иллюстрации из фондов музеев и библиотек, а также картографический материал. Издание рассчитано на историков, этнографов, антропологов, фольклористов, религиоведов, а также на широкий круг читателей. 


.

Белявина, В.Н. Беларусь в годы Первой мировой войны / В.Н. Белявина. – Минск : Беларусь, 2013. – 398 с. : ил.

В книге В.Н. Белявиной “Беларусь в годы Первой мировой войны” (Минск : “Беларусь”, 2013) на основе исторических и литературных источников рассматриваются военные события Первой мировой войны и быт населения в тылу русской армиии на оккупированной немцами территории Беларуси. Книга богата иллюстрирована документальными фотографиями. Рассчитана на историков, этнологов и читателей, интерисующихся национальной историей Беларуси.

 

В сборнике опубликованы доклады участников Международной научной конференции «Беларусь вачыма польскіх этнографаў ХІХ – першай паловы ХХ ст. (да 200-годдзя Ю. Крашэўскага і 125-годдзя К. Машыньскага)», которая состоялась 18 – 20 октября 2012 г. в Минске. В материалах сотрудников и аспирантов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, высших учебных заведений г. Минска представлены новые результаты исследований, актуальные для решения современных проблем национальной культуры. В сборнике также представлены статьи учёных из России и Польши. Адресуется специалистам в области гуманитарных наук, преподавателям и студентам, всем, кто интерисуется данной проблематикой.

 

 

 

 

 
взлом почты icq