взлом

ENG

Издания сотрудников Центра

2019 год

Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 21 лютага 2018 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; рэдкал.: С. Л. Гаранін (адк. рэд.), І. У. Будзько, Т. В. Пятрова. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 315 с.
ISBN 978-985-08-2392-2.

Зборнік прысвечаны актуальным праблемам функцыянавання беларускай мовы ў сакральнай сферы. Прадстаўлены даследаванні гісторыі пытання і сучаснага стану.
Разлічаны на мовазнаўцаў, літаратуразнаўцаў, гісторыкаў, бібліёграфаў, тэолагаў, выкладчыкаў, перакладчыкаў, аспірантаў, настаўнікаў, студэнтаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы, яе гісторыі і сучаснага стану.


Голубева, В. К. Сінкрэтызм і нестандартная сінтагматыка прыслоўяў у паэтычным тэксце: (на матэрыяле беларускай і рускай паэзіі) / В. К. Голубева; навук. рэд. Т. М. Валынец. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 289 с.
ISBN 978-985-08-2443-1.

У манаграфіі ўпершыню ў беларускай лінгвістыцы прыслоўе разглядаецца як сінкрэтычная катэгорыя – часціна мовы, якая ў моўнай сістэме і ў кантэкстуальных умовах сумяшчае некалькі дыферэнцыяльных прымет, функцый розных адзінак; даследуецца патэнцыял прыслоўя выступаць канструктыўным кампанентам нестандартных (аказіянальных) спалучэнняў. Асаблівая ўвага надаецца прагмастылістычнай ролі сінкрэтычных прыслоўяў і нестандартных сінтаксічных канструкцый з прыслоўямі ў мастацкіх сістэмах беларускіх і рускіх паэтаў.
Кніга адрасуецца даследчыкам у галіне лінгвістыкі і літаратуразнаўства, лексікографам, перакладчыкам, выкладчыкам, аспірантам і студэнтам вышэйшых навучальных устаноў.


Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник научных статей / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания имени Якуба Коласа ; редкол.: И. Л. Копылов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2019. – Вып. 16. – 339 с.
ISBN 978-985-08-2426-4.

В сборник включены материалы, посвященные проблемам теории и практики лексикографии, ее методологическим и лингвистическим аспектам. Анализируются вопросы терминографии, исторической лексикографии, исследуются отдельные виды словарей, новые словарные проекты, а также вопросы применения компьютерных и корпусных технологий в лексикографии.
Первый выпуск под названием «Vocabulum et vocabularium» был издан в Харькове в 1994 г. В последующие годы печатался в Харькове, Гродно, Санкт-Петербурге.
Издание адресовано научным работникам, преподавателям, студентам, аспирантам и магистрантам филологических специальностей, а также широкому кругу читателей, которые интересуются проблемами лингвистики.


Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі / Г. І. Каспяровіч [і інш] ; навук. рэд. Г. І. Каспяровіч. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 467 с.: іл.
ISBN 978-985-08-2397-7.

У кнізе на багатых архіўных, статыстычных, літаратурных крыніцах, палявых этнаграфічных матэрыялах паказана эвалюцыя жывёлагадоўлі Беларусі ад старажытных часоў і да сучаснасці, разглядаюцца змены ў структуры галіны, даследавана захаванне і мадэрнізацыя традыцый па ўтрыманні і доглядзе, узнаўленні і селекцыі свойскіх жывёл, выхаванні маладняку, нарыхтоўцы і захаванні кармоў, характарызуюцца светапоглядныя ўяўленні беларусаў аб свойскіх жывёлах, святы, звычаі, народныя веды, звязаныя з жывёлагадоўляй.
Адрасавана шырокаму колу чытачоў і ўсім, хто цікавіцца гісторыяй багатай і самабытнай культуры жывёлагадоўлi Беларусі.


Флікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом / Г. А. Флікоп-Світа; навук. рэд. Б. А. Лазука. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 365 с.: іл.
ISBN 978-985-08-2437-0.

У альбоме прадстаўлены помнікі іканапісу Беларусі ХVІ – пачатку ХХ ст. са збору Музея старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Гэтыя творы з’яўляюцца спадчынай праваслаўнай, каталіцкай і ўніяцкай цэркваў. Асобную групу складаюць народныя абразы, якія размяшчаліся ў хатах на покуці і прызначаліся для дамашняй малітвы.
Альбом складаецца з трох раздзелаў. У пачатку кожнага з іх перад ілюстрацыйным блокам змешчана кароткая характарыстыка гістарычнага перыяду, акрэслены асноўныя тэндэнцыі і акалічнасці развіцця сакральнага мастацтва ў той час, пералічаны і прааналізаваны стылістычныя рысы і іканаграфічныя асаблівасці.
Разлічаны на мастацтвазнаўцаў, супрацоўнікаў музеяў, калекцыянераў і ўсіх тых, хто цікавiцца гісторыяй і культурай Беларусі.


Этнические традиции национальной кухни Беларуси / А. Викт. Гур­ко, Л. В. Бохан, Н. С. Бункевич; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. – Минск: Беларуская наву­ка, 2019. – 254 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).
ISBN 978­-985-­08-­2448-­6.

В очередной книге серии «Мир глазами этнолога» показан неоцени­мый вклад, который внесли этнические общности, населяющие нашу страну, в формирование национальной кухни Беларуси. Национальная культура питания рассматривается в контексте свойственных ей обще­ственных функций: обрядовой, праздничной, повседневной. Дан подроб­ный анализ элементов традиций питания жителей нашей страны, испове­дующих христианство, иудаизм, ислам. Также представлены и основные традиции питания народов стран Азии, выходцы из которых проживают в Беларуси.
Будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся историей и современными особенностями культуры питания населения Беларуси.


Якавенка, Н. В. Мастацкі пераклад з роднасных моў у гісторыі беларускай літаратуры / Наталля Якавенка ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 357 с.
ISBN 978-985-08-2444-8.

У манаграфіі ў кантэксце гісторыі беларускай літаратуры раскрываюцца найбольш актуальныя пытанні мастацкага перакладу з роднасных моў як важнага складніка міжлітаратурнай камунікацыі і своеасаблівага віду літаратурна-мастацкай творчасці. Крыніцамі даследавання паслужылі празаічныя і паэтычныя творы ў арыгіналах і перакладах на беларускай, рускай, украінскай і польскай мовах.
Выданне адрасавана спецыялістам у галіне філалогіі, у тым ліку перакладчыкам і перакладазнаўцам, кампаратывістам, выкладчыкам, студэнтам, аматарам класічнай і сучаснай мастацкай літаратуры беларусаў і іх бліжэйшых суседзяў.

 
взлом почты icq