взлом

ENG

Отдел Фольклористики и культуры славянских народов

История отдела

Список сотрудников

Валодзіна Таццяна

 

Таццяна Валодзіна, фалькларыст, доктар філалагічных навук (2010), загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (з 2012).

Сферы навуковых інтарэсаў: фальклор беларусаў, этналінгвістыка, традыцыйная духоўная культура, асаблівая ўвага адводзіцца народнай медыцыне і замовам беларусаў у еўрапейскім кантэксце. Праведзена даследаванне талочнай абраднасці і песень беларусаў, сімволікі і семантыкі побытавых рэчаў, народнага календару, а таксама распрацоўка фалькларыстычнага вывучэння народнай медыцыны беларусаў як часткі духоўнай культуры, этназнакавых функцый чалавечага цела.
Актыўна папулярызуе беларускі фальклор, навуковы эксперт пры фарміраванні нацыянальнага Рэестра гісторыка-культурнай спадчыны.

Навуковы рэдактар энцыклапедычнага выдання „Міфалогія беларусаў“ (2011), серыйнага беларуска-эстонскага навуковага выдання „Миссия выполнима” (2018; 2020).

Ініцыятар і галоўны рэдактар штогодніка „Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні“, уключанага ў спіс рэкамендаваных выданняў Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь https://ethno.by/bielaruskifalklor.

Запрошаны рэдактар Folklore. Elektronik Journal of Folklore. Guest editor Vol. 72.(2018) https://www.folklore.ee/folklore/vol72/.

Палявыя даследаванні праводзяцца з 1986 годаі ахапілі большасць раёнаў на тэрыторыі Беларусі.

Сябра Этналінгвістычнай і член Прэзідыума Фалькларыстычнай камісій пры Міжнародным камітэце славістаў.

Праходзіла стажыроўку ў Грайфсвальдскім універсітэце (Германія, 2015, 2018, 2019 гг.) у межах службы Германскіх акадэмічных абменаў. Кіравала сумесным беларуска-эстонскім праектам па развіцці супрацоўніцтва (69-2016-A) з Літаратурным музеем Эстонскай акадэміі навук, праходзіла навуковую стажыроўку ў г. Тарту.

У складзе аўтарскага калектыва адзначана Дыпломам лаўрэата конкурса “Топ-10” вынікаў дзейнасці вучоных Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў галіне фундаментальных і прыкладных даследаванняў па выніках 2021 года.

Выбраная бібліяграфія

Манаграфіі

1. Валодзіна Т. Талака ў духоўнай культуры беларусаў/ Т. Валодзіна. – Мн., 1997.–137 с.

2. Валодзіна Т. Семантыка рэчаў у духоўнай спадчыне беларусаў / Т. Валодзіна. Мінск: Тэхналогія, 1999. - 170с.

3. Валодзіна Т.Цела чалавека: слова, міф, рытуал.Манаграфія / Т. Валодзіна. – Мінск : Тэхналогія, 2009. – 423 с.

4. Валодзіна, Т.В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т.В.Валодзіна, Т. І. Кухаронак    Мінск : Беларуская навука, 2015. – 358 с.

5. Валодзіна, Т.В. Святыя крыніцы Беларусі / У. А. Лобач, Т. В. Валодзіна. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 188 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

6.

  Валодзіна Т.В. Далман. Асоба і міф / Таццяна Валодзіна, Уладзімір Лобач. - Мінск : Беларуская навука, 2021. - 191 : іл. - (Фальклор нашага краю).

  Слоўнікі

  7. Слоўнік беларускіх народных параўнанняў / уклад. Т.В. Валодзіна, Л.М. Салавей; навук.рэд. В.М. Макіенка. – Мінск: Беларус.навука, 2011. – 482 с.

  8. Володина, Т. В. Русско-белорусский словарь сравнений / Т. В. Володина, В. М. Мокиенко. – Минск :Беларускаянавука, 2018. – 811 с.

  Анталогіі

  9. Белорусский эротический фольклор / Изд. под. Т.В.Володина, А.С.Федосик. Москва: Ладомир, 2006. - 381

  10. Народная медыцына: рытуальна-магічныя практыкі/ уклад. Валодзіна Т.-- Мн.: Беларуская навука, 2007. 766 с.

  11. Валодзіна Т. “Цярэшка – святое дзела”: Жаніцьба Цярэшкі на Лепельшчыне (паводле сучасных запісаў) / Т. Валодзіна. – Віцебск, 2010. – 120 с.

  12. Песні Велеўшчыны ў запісах Міколы Залатухі : з электронным дадаткам / уклад., уступ. арт. і паказ. Т. В. Валодзінай ; запіс тэкстаў М. Залатухі ; падрыхт. аўдыядыска С. Лісіцы. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 247 с. : іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD=ROM). – (Фальклорнашага краю).

  Раздзелы ў калектыўных манаграфіях

  13. Валодзіна Т. Прыказкі і выслоўі. Малыя каляндарныя жанры. Прыкметы і павер’і // Малыя жанры. Дзіцячы фальклор. Мн.: Беларуская навука, 2004. С. 5-166; 251-367.

  14. Валодзіна Т. Веснавыя святы, звычаі і абрады // Традыцыйная мастацкая культура Беларусі ў 6 т. Т.5. Цэнтральная Беларусь. Кн. 1. – Мн. : Выш. шк., 2010. – С. 114-163.

  15. Валодзіна Т. Малыя жанры. Сны. Замовы // Традыцыйная мастацкая культура Беларусі ў 6 т. Т.5. Цэнтральная Беларусь. Кн. 2. -- Мн. : Выш. шк., 2011. – С. 600–654.

  16. Валодзіна Т.В. Каляндарныя святы, звычаі і абрады// Традыцыйнаямастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т.6. ГомельскаеПалессеі  Падняпроўе. Кн.1.  – Мінск: Выш. шк., 2012. –  C. 23-410.

  17. Валодзіна Т.В. Малыя жанры фальклору. Замовы //Традыцыйнаямастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т.6. ГомельскаеПалессеі  Падняпроўе. Кн.2.  – Мінск: Выш. шк., 2013. –  C. 777-995.

  18. Володина, Т.В. Категория сравнения в белорусских и немецких заговорах / Т.В. Володина // Устойчивые сравнения в системе фразеологии. Коллективная монография. – Санкт-Петербург – Грайфсвальд, 2016. – С. 166–173.

  19. Валодзіна, Т.В. Знахарства і чарадзейства ў культурным ландшафце беларускай вёскі / Т.В. Валодзіна, У.А. Лобач // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 60-91.

  20. Валодзіна, Т.В. Народнае рытуальна-магічнае лекаванне // Т.В. Валодзіна // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 92-141.

  21. Расліны ў сістэме традыцыйных ведаў беларусаў = PlantsintheSystemofTraditionalKnowledgeofBelarusians / Т. В. Валодзіна [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фаль-клору імя Кандрата Крапівы. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 175с

  22. Падраздзелы калектыўнай манаграфіі: Трошкі бліжэй да Сонца, трошкі далей ад Месяца: беларуская народная філасофія / Т. В. Валодзіна [і інш.] ; уклад. і агул. рэд.: І. М. Дубянецкая, С. І. Санько ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – Мінск : Беларуская навука, 2021.

  Артыкулы ў навуковых часопісах і зборніках

  23. Валодзіна Т. Славянска-нямецкія паралелі ў народных медыцынскіх уяўленнях // Вест. Полоц. гос. ун-та. Сер. гуманит. наук. – 2008. – № 7. – С. 118-124.

  24. Володина Т.В. Мифологический статус и ритуальные функции леса в народной медицине белорусов / Т.В. Володина, В.А. Лобач // Этноботаника: растения в языке и культуре / Отв. ред. В. Б. Колосова, А. Б. Ипполитова. (ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. редактор Н. Н. Казанский. Т. VI. Ч. 1). – СПб.: Изд-во «Наука», 2010. – С. 190-199. 

  25. Володина Т.В. О рогах, мужских и женских // Живая старина. Москва, 2010. – № 4. – С. 33-35.

  26. Валодзіна Т. Лекавальная магія ў кантэксце каляндарнага свята // ARCHE. – 2011. – № 7-8. – С. 262-285.

  27. Володина Т.В. «Заговоры от червей в ране (белорусская традиция на европейском  фоне)» // Заjедничко у словенском фолклору. Зборник радова. Уредник Љубинко Раденковиђ. – Београд: Српска академиja наука и уметности. Балканолошки институт, посебна издања 1,  2012. – С. 93-106.

  28. Валодзіна, Т. Символіка закритих частин тіла в міфопоетичній анатомії слов'ян / Т. Валодзіна // Етнографія статевого життя й тілесності. Збірник статей. Укладачки і наукові редактори Олена Боряк, Марія Маєрчик. - Київ, ПАТ "ВІПОЛ", 2013. - С. 195-209.

  29. Volodina T. Les legendes anthropogoniques des bielorusses dans le contexte des representationspopulaires et des pratiques magiques // Contes etlegendes etiologiques dans l’espace europeen. Sous la direction de Galina Kabakova. –  Pippa / Flies France, 2013. – S. 185-201.

  30. ВалодзінаТ.В. Уяўленніславянпракалецтвыіцялесныяхібыўэтнасеміятычнайперспектыве // Мовазнаўства, літаратуразнаўства, фалькларыстыка. Дакладыбеларускайдэлегацыіна 15 Міжнародныз’ездславістаў, Мінск, Беларусь, 20-27 жніўня 2013 г. – Мінск :Беларускаянавука, 2013. – С. 305-320.

  31. WalodzinaT. Деревенский лекарь и его практика в аспекте народной религиозности (на материале современных белорусских записей) // Lietuvosetnologija: Socialinesantropologijosiretnologijosstudijos. – 2013. – T. 13(22). – pp. 78-87.

  32. Володина Т.В. Вода в этноанатомических представлениях и фразеологии славян / Т.В. Володина // «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии. Коллективная монография. Науч. ред. А.Золтан, О.Федосов, С.Янурик. – Т.1. – Budapest : TintaKonyvkiado, 2013. – S. 207-213.

  33. Володина Т.В. Зубищи, теменник, теменной зуб: опыт этномедицинского исследования // Palaeoslavica XXI. – No. 1. - 2013–  pp. 58-86.

  34. Валодзіна, Т.  Сушчы/старошчы:  этналінгвістычны анамнезітэрапія (беларуская традыцыя ў еўрапейскім кантэксце) / Т. Валодзіна // Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац. – Вып. 1. – Мн.: Бел. навука, 2014.

  35. Володина, Т. Ещe раз о «литовском колтуне», или мифосемантика болезни в межэтническом контексте / Т.Володина // Baltaiirslavai: dvasiniu kulturusankirtos / Балтыиславяне: пересечения духовных культур, sudare irredagavo Tatjana Civjan, Marija Zavjalovair Arturas Judzentis / составители и редакторы Татьяна Владимировна Цивьян, Мария Вячеславовна Завьялова и Артурас Юджентис. – Vilnius: Versme, 2014. – P. 349-365.

  36. Володина, Т.В. Заговоры и представления о притке/прыччы у белорусов и русских / Т.В. Володина // Филологическая регионалистика. – Тамбов, 2014. – № 1(11). – С. 50-56.

  37. Володина, Т.В. Детские болезни: современные белорусские записи / Т.В. Володина // Живая старина. – № 3. – 2014. – С. 17-20.

  38. Володина, Т.В.  Успехи и болевые точки белорусской фольклористики последних лет / Т.В. Володина // Навстречу Третьему Всероссийскому конгрессу фольклористов. Сборник научных статей. – М. : Государственный республиканский центр русского фольклора, 2013. – С. 79-98.

  39. Володина Т.В. Камни и клады в традиционной культуре белорусов» / Т.В. Володина, В.А. Лобач // Диалог с камнем: от природы к культуре / Сост. М.В.Завьялова, Т.В.Цивьян. – М. : Инсититут мировой культуры МГУ, 2016. – С. 240-151.

  40. Валодзіна, Т.В. Беларуска-нямецкія паралелі ў сферы ўяўленняў пра залатнік/Gebarmutter: рытуалы і замоўныя матывы  // Т.В. Валодзіна // Вестник ПГУ. Серия А. Гуманитарные науки (исторические науки). – 2016. – № 9. – С.7-16.

  41. Валодзіна, Т. Пчалярскiя замовы беларусаў: склад, матывы i вобразы / Т. Валодзіна // Bialorutenistyka Bialostocka. T.8. Bialostok, 2016.S. 295-313.

  42. Valodzina, Tatsiana. The norm and its deviations in the context of childhood semiotics: the belarus tradition against the slavonic background / T. Valodzina // Folklore. Elektronik Journal of Folklore. Vol. 72. Edited by Mare Koiva, Andres Kuperjanov. Guest editor TatsianaValodzina. –- Tartu : ESM Scholary Press, 2018. – P. 89-110.

  43. Valodzina, T. Studies on Belarusian folk prose conducted over the past 10 years / T. Valodzina // ISFNR Belief Narrative Network Newletter. Editor: KristelKivari. – 2019. – № 4. – P. 8-11.

  44. Володина, Т. Белорусские заговоры от нарядки: сюжетно-образная и ареальная характеристика, севернорусские параллели / Т. Володина // Фолклористика. – Белград. – 4/1. – 2019. – С. 63–96.

  45. Валодзіна, Т. «Хлеб-соль прымі, а здароўе вярні»: этнамедыцынскія ўяўленні ў кантэксце ўзаемінаў чалавека і локуса/ Т. Валодзіна // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. прац. – Вып. 3. – Мінск : Бел. навука, 2016. – С. 76-103.

  46. Валодзіна, Т.В. Беларускія замовы ад чэмеру: унутраныя і знешнія сувязі / Т.В. Валодзіна // Беларускі фальклор : Матэрыялы і даследаванні : зб. навук. пр. / рэдкал.: Т. В. Валодзіна [і інш.]. – Вып. 4. – Мiнск, 2017.– С. 87-111.

  47. Валодзіна, Т. “Божая маці Ісуса раджала і мукі не знала…”: беларускія замовы на лёгкія роды / Т. Валодзіна // Kobieta w zwierciadle jezyka i kultury / Pod red. A. Archangielskiej i M. Hordy. – Szczecin, 2017. – S. 191-213.

  48. Володина, Т. В. Коты и кошки в фокусе встречи миров (белорусская традиция) / Т. В. Володина // Мир животных в мифопоэтическом ракурсе / Отв. ред. и сост. М. В. Завьялова, Т. В. Цивьян. -- Vicenza-Москва: LEGORUSSIA, 2017. – С. 167-175.0,7

  49. Володина, Т. Фразеология и магические практики в контексте антропо- и космогонических легенд (белорусская традиция на европейском фоне) / Т. Володина // Миссия выполнима. Перспективы изучения фольклора. Редакторы-составители Маре Кыйва, Татьяна Володина. Научное издательство ЭЛМ. – Тарту,  2018. – С. 181-206.

  50. Володина, Т. Хтонические образы сферы эмоций в европейской фразеологии: этнолингвистический комментарий / Т. Володина // Grazer Studien zur Slawistik. Band 9. Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie" / hrsgg. von Agnieszka Bedkowska-Kopczyk und Heinrich Pfandl Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2018. SS. 329-339.

  51. Володина, Т. B. Из истории этноботаники в Беларуси / Т.В. Володина // Гора калинова : (биљни свет у традиционалној култури Словена) : зборник рaдова / уредила Зоја Карановић. – Београд : Удружење фолклориста Србије : Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” ; Vilnius : Lietuviukalbosinstituto, 2019 (Ваљево : Топаловић). – С. 160-179.

  52. Володина, Т. Идентитет «внутренний» и «внешний» в пространстве магических практик белорусов / Т. Володина // Philologica slavica vindobonensia. – Band 5. Sprachkontakte und kulturelle Identitaten. – Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2019. – S. 205-219.

  53. Володина, Т. К семантическому портрету немого в славянских языках / Т. Володина //  Trierer Studien zur Slavistik - 6 / Alexander Bierich / Thomas Bruns (Hrsg.). Sprachgeschichte und Sprachwandel im Slavischen. – Trier, 2019. – С. 439-460.

  54. Володина, Т.В. Заговоры от глазных болезней: традиционные модели и христианские образы / Т.В. Володина // Уникальное и типичное в славянском фольклоре: Сб. ст. / Сост. А.Б. Мороз, Н.В. Петров, Н.С. Петрова, О.В. Белова. – М.: РГГУ, 2019. – С. 71-91.

  55. Валодзіна, Т. Латышскія і беларускія лекавыя замовы: у пошуках паралеляў / Т. Валодзіна //Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. Збор. навук. прац. Вып. 7 / гал. рэд. Валодзіна Т. – Мінск: Беларус. навука, 2020.  – С. 121-154.

  56. Валодзіна, Т. В. Беларускія замовы ў еўрапейскай перспектыве: матыў трох дзеваў-памочніц / Т. В. Валодзіна // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. гуманiт. навук. – 2021. – Т. 66, № 1. – С. 76–86. https://doi.org/10.29235/ 2524-2369-2021-66-1-76-86

  57. Валодзіна, Т. Канструяванне традыцыі. У пошуках цмока / Т. Валодзіна // Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. пр. – Мінск : Беларус. навука, 2021. – Вып. 8. – С. 61–93.

  58. Володина, Т.В. Адзін аднаму шкоды не рабілі: белорусские заговоры от укусов животных / Т.В. Володина // Наука о фольклоре в ХХ веке: традиция и метод. Материалы научных чтений, посвященных 125-летию Петра Григорьевича Богатырёва / Ред.-сост. Л. В. Фадеева, С.В. Алпатов, С.П. Сорокина. –М.: Государственный институт искусствознания, 2021.– С. 366-394.

  59. Валодзіна, Т.В. Беларускія і польскія замовы: ад паралеляў да агульнай сюжэтна-матыўнай прасторы / Т.В. Валодзіна // Studia Bialorutenistyczne. –15. – 2021. – С. 135-147 DOI:10.17951/sb.2021.15.133-151

  Лінкі: https://nasb-by.academia.edu/TatcianaValodzina

  https://ethno.by/persanalii/430081693

  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, 1985-1990 гг.

  Вучоная ступень і званне
  Доктар філалагічных навук (2010), дацэнт (2011).

  Афіцыйная дзейнасць:

  З лютага 2012 г. — загадчык аддзела фальклору і культуры славянскіх народаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. К. Крапівы НАН Беларусі.
  2009-2012 - Інстытут мовы і літаратуры. Якуб Колас і Янка Купала, загадчык сектара этналінгвістыкі і фальклору;
  1992 – 2006 – Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. К. Крапівы НАН Беларусі (лабарант - 1992-1994, малодшы навуковы супрацоўнік - 1995; навуковы супрацоўнік - 1996-1997; старшы навуковы супрацоўнік - 1997-2006).

  “Весці БДУ. Гуманітарныя навукі”; “Пытанні мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору” (Мінск);  “Tautosakos darbai” (Літва); “Studia bialorutenistyczne”; “Literatura ludowa” (Польшча); “Вестник культурологии”; “Научный диалог” (Расія)

   

   

   

 
взлом почты icq