взлом

ENG

Отдел Древнебелорусской культуры

 

История отдела

Список сотрудников

Богдан Полина Александровна.

Окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств (г. Минск), по специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» и аспирантуру ИИЭФ им. К. Крапивы НАН Беларуси по специальности «Декоративно-прикладное искусство и архитектура». С 2005 г. работает в отделе древнебелорусской культуры Центра. Занимается изучением традиционного костюма и текстиля.

Публикации:

1. Богдан, П.А. Роля пояса ў стварэнні мастацкага вобраза традыцыйнага беларускага касцюма / П.А. Богдан // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф. “Праблемы выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і архітэктуры ў кантэксце славянскіх культур у сучасным свеце”, Мінск, 24 ліст. 2005 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2006. – Ч. 1. – С. 291–294.
2. Богдан, П.А. Паясы Тураўшчыны / П.А. Богдан // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: Зб. навук. артыкулаў / Рэд. кал.: А.А. Станкевіч (гал. рэд.) і інш. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2006. – С. 72–75.
3. Богдан, П.А. Традыцыйны беларускі пояс як аб’ект даследавання / П.А. Богдан // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 50-гадоваму юбілею ІМЭФ імя К.Крапівы НАН Беларусі “Мастацтва, фальклор, этнічныя традыцыі ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры”, Мінск, 7–8 чэрв. 2007 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 3. – Ч. 2. – С. 322–327.
4. Богдан, П.А. Пояс в традиционном костюме белорусского Полесья / П.А. Богдан // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы 10-й Междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 26–28 июня 2007 г. / Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Российский Этнографический музей; под. ред. Н.М. Калашниковой. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 139–143.
5. Богдан, П.А. Мастацкія асаблівасці традыцыйных паясоў Магілёўшчыны / П.А. Богдан // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2008. – Вып. 4. – С. 475–482.
6. Богдан, П.А. Традиционные пояса белорусского Поднепровья / П.А. Богдан // Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии: материалы 11-й междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 23–25 июня 2008 г. / Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна, Российский Этнографический музей; под. ред. Н.М. Калашниковой. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 160–165.

7. Віннікава, М.М. Скарбы з вясковых куфраў: Традыцыйны касцюм і тэкстыль з калекцыі “Народнае мастацтва беларускага Палесся”: Ілюстраваны каталог / М.М. Віннікавa, П.А. Богдан. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. – 184 с.

 

 
взлом почты icq