взлом

ENG

Отдел Древнебелорусской культуры

 

История отдела

Список сотрудников

Воротникова Оксана Алексеевна.

Родилась в г. Минск. Искусствовед, историк искусства. Окончила исторический факультет Белорусского государственного университета (г. Минск). Ученица латиниста В.А. Мельцера, белорусиста Л.С. Абецедарского, искусствоведа В.В. Бойко. Преподавала в Каменецком районе Брестской области. С 1979 г. сотрудник отдела древнебелорусской культуры ИИЭФ АН БССР. Хранитель коллекции археологии Музея древнебелорусской культуры. Печатается в научных и популярных изданиях Беларуси по истории и теории древнего искусства. Для телевидения и радио готовит передачи по истории белорусского искусства, полесским экспедициям. Рассказы и очерки публиковались в журнале «Бярозка», еженедельнике «Культура», «Веды», «Наша Нива», «Пачатковая школа», «Мир металла».

Публикации:

  • Музей старажытнабеларускай культуры: каталог экспазіцыі / В.В. Церашчатава [і інш.]; рэд. С.В. Марцэлеў. – Мінск, 1983. – 176 с.
  • Варатнікова, А.А. Да пытання аб рамесніцкай культуры гарадоў Полацкай зямлі / А.А. Варатникова // Помнікі старажытнабеларускай культуры: новыя адкрыцці: зб. арт. / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэд. С.В. Марцэлеў. – Мінск, 1984.
  • Варатнікова, А.А. Гістарыяграфічныя звесткі пра Ефрасінню (Прадславу) Полацкую / А.А. Варатникова // Помнікі культуры: новыя адкрыцці: зб. арт. / АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэд. С.В. Марцэлеў. – Мінск, 1985. – С. 139–142.
  • Варатнікова, А.А. XVI стагоддзе ў працах У.І. Пічэты / А.А. Варатникова // Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння: зб. арт. / АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; рэд. С.В. Марцэлеў. – Мінск, 1994. – С. 197–201.
  • Воротникова, О.А. История искусства для школьников / О.А. Воротникова // Москва: Литература, 1997. – 124 с.
  • Варатнікова, А.А. Археалогія і вытокі мастацтва / А.А. Варатникова // Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; пад. рэд. В.Ф. Шматава. – Мінск, 1998. – С. 8–31.
  • Варатнікова, А.А. Да пытання аб раннім мастацтве Навагрудчыны / А.А. Варатникова // Гістарычная і культурная спадчына Навагрудчыны: мінулае і сучаснасць: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Навагрудак, 12 чэрвеня 2004 г. / Музей старажытнабеларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі; уклад. Б.А. Лазука. – Мінск, 2004. – С. 58–61.
  • Варатнікова, А.А. Археалогія і вытокі мастацтва / А.А. Варатникова // Музей старажытнабеларускай культуры: альбом. – Мінск, 2004. – С. 179–196.
  • Варатнікова, А.А. Мастацкая апрацоўка металу / А.А. Варатникова // Музей старажытнабеларускай культуры: альбом. – Мінск, 2004. – С. 179–196.
  • Воротникова, О.А. Храм и его музейная функция (по результатам экспедиций в Пинский район в июле 2006 г.) / О.А. Воротникова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 2. – С. 451–456.
  • Варатнікова, А.А. Асаблівасці расліннага дэкору ў старажытным мастацтве Беларусі (вопыт экспазіцыі археалагічных калекцый) / А.А. Варатникова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 50-гадоваму юбілею ІМЭФ імя К.Крапівы НАН Беларусі “Мастацтва, фальклор, этнічныя традыцыі ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры”, Мінск, 7–8 чэрв. 2007 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 3. – Ч. 1. – С. 95–99.
  • Воротникова, О.А. Историческая тема в графике С.П. Геруса / О.А. Воротникова // Минск и минчане: десять веков истории (к 940-летию города): материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 7–9 сент. 2007 г. / Ин-т истории НАН Беларуси. – Минск, 2008. – С. 281–283.

 

 
взлом почты icq